Algemene voorwaarden

Definities

– Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
– Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
– Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot het verrichten en uitvoeren van training. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voor zover deze schriftelijk door het Ministerie van Mogelijkheden zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven voor een opleiding of training kan via de website van het Ministerie van Mogelijkheden, per email of door toezending van het inschrijfformulier. Wanneer de aanmelding door het Ministerie van Mogelijkheden is geaccepteerd, wordt een bevestiging van de inschrijving toegezonden en een factuur. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van het Ministerie van Mogelijkheden, waarin termijn betaling wordt overeengekomen. Wanneer een deelnemer zich bij het Ministerie van Mogelijkheden inschrijft voor een training dan is er de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen van toepassing.

Afspraken en kosten

Coaching

Individuele coaching start altijd met een kennismakingsgesprek. Coaching wordt tegen het geldende uurtarief achteraf gefactureerd. Bij afzegging van de afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak zal de sessie alsnog in rekening worden gebracht. Betaling kan plaatsvinden op de volgende wijze: contant, waarbij een bewijs van betaling wordt afgegeven of door overmaking na het toesturen van een nota met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet betalen wordt een herinnering gestuurd. Als deze niet resulteert in betaling binnen twee weken dan worden incassokosten in rekening gebracht.

Optie op training

Het is altijd mogelijk een optie tot deelname te nemen op een opleiding. Dit is zowel voor het Ministerie van Mogelijkheden als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een training.
Het Ministerie van Mogelijkheden neemt uiterlijk drie weken voor aanvang van de training of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt contact op om te horen of de deelnemer definitief mee wil doen.

Annulering van training

Deelnemer zal het cursusgeld (indien van toepassing inclusief verblijfskosten), binnen 2 weken na ontvangst van de factuur overmaken naar het Ministerie van Mogelijkheden. Voor aanvang van de training dient het bedrag bij het Ministerie van Mogelijkheden ontvangen te zijn. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang, is de helft van het totale cursusgeld of de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang, of bij opzegging tijdens de opleiding, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen, wordt het totaalbedrag volledig in rekening gebracht en dient dit in zijn geheel te worden voldaan, ongeacht of de training daadwerkelijk en/of tot het eind toe wordt gevolgd. Alle hiervoor genoemde opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. De deelnemer/opdrachtgever dient zich er daarbij van te vergewissen dat de opzegging van de inschrijving daadwerkelijk door het Ministerie van Mogelijkheden is ontvangen. In geval van annulering wordt het eventueel te retourneren bedrag binnen 14 werkdagen teruggestort. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training wordt aangemeld bij het Ministerie van Mogelijkheden en voldoet aan de toelatingseisen. Het Ministerie van Mogelijkheden heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Het Ministerie van Mogelijkheden zal dan de door deelnemer/opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

Het Ministerie van Mogelijkheden kan tot een week voor aanvang van training beslissen een training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. Het Ministerie van Mogelijkheden zal, indien van toepassing, andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal het Ministerie van Mogelijkheden de door deelnemer/opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.
Het Ministerie van Mogelijkheden heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een training te wijzigen.

Vervanging Trainer

Het Ministerie van Mogelijkheden draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Aanpassing

Het Ministerie van Mogelijkheden behoudt zich het recht voor de coachingstarieven en de trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd.

Incasso

Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de deelnemer en/of betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voor zover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.

Klachtenregeling

Op de opleidingen is het klachtenreglement van de NVNLP van toepassing.

Vragen?

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op:

info@minmog.nl
06 215 66 490

Of laat ons je terugbellen